نمایشگر کارایی سرویس

در این بخش، با کمک اطلاعات پایش شده در سایت Cedexis به نمایش کارایی سرویس خلاق در ایران در مقایسه با کارایی سایر برندهای برتر این حوزه پرداخته شده است.

PLATFORM 10th Percentile 25th Percentile 50th Percentile 75th Percentile 90th Percentile 95th Percentile Mean Standard Deviation